» Baan » Etiquette

Etiquette

Golfclub Broekpolder hecht aan stijl en prettige omgangsvormen en stelt het op prijs wanneer de volgende golf- en etiquetteregels in acht worden genomen. Iedere speler wordt geacht deze regels te kennen.

Zorg voor de baan

Divots (plaggen) en pitchmarks

Leg een door u uitgeslagen plag – zowel op de fairway als in de rough − terug en trap deze aan. Dit geldt niet voor divots op de tee.
Repareer uw pitchmarks in de greens (en voorgreens) met een pitchfork. Het eveneens repareren van andermans divots of pitchmarks is een gewaardeerde handeling.

Bekijk video

Bunkers
Hark onregelmatigheden van uzelf en van anderen na het spelen van de bal zorgvuldig aan. Stap de bunker aan de laagste zijde in en verlaat deze langs dezelfde weg om de randen te beschermen. Leg de hark terug in de bunker met de tanden van de hark in de speelrichting en de kromme steel op het gras buiten de bunker.

Ground under repair (GUR)
Loop alleen bij uiterste noodzaak over ‘Ground under repair’ (GUR) en neem dan de kortste weg. GUR wordt aangegeven met blauwe paaltjes of witte lijnen.

Tees
Maak geen oefenswing op de tee (maar daarbuiten). Een uitgeslagen plag op de tee wordt niet teruggelegd.

Golfkarren
Rijd niet met uw golfkar (buggy) of trolley over de greens, over de voorgreens, tussen de (voor)green en greenside bunkers en evenmin over de tee. Houd met golfkarren ruim afstand tot de greens.

Afval
Laat a.u.b. niets achter in de baan; bij elke hole staan afvalbakken.

Oefenen
Oefen uitsluitend op de volgende plaatsen (en dus nergens anders):

 • de oefenlocatie (green voormalige hole 14)
 • de drivingrange
 • de puttinggreen (niet chippen en pitchen aldaar)

Oefenen van het gras op de drivingrange is alleen toegestaan tussen de aangegeven markeringen.

Veiligheid

Veiligheid

Baanpersoneel
Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht tot zij u doorzwaaien, ook op de driving range.

Onweer
Het is primair de verantwoordelijkheid van de spelers te besluiten om te stoppen met spelen in geval van dreigend onweer of ander extreem weer. Bij (dreigend) onweer of ander extreem weer wordt een ‘slow whoop’, een ononderbroken aanzwellend signaal gegeven. In die situatie bent u verplicht het spel onmiddellijk te onderbreken en zo snel mogelijk naar een schuilhut of een ander gebouw te gaan. De schuilhutten staan aangegeven op de scorekaart. Laat voor de veiligheid van alle spelers stokken en trolleys in de baan staan, ver van de schuilhut. Het spel mag niet eerder hervat worden dan nadat hiertoe door middel van een langdurig ononderbroken signaal toestemming is gegeven. Spelers dienen te allen tijde de instructies van de caddiemaster of dienstdoende marshall op te volgen. Klik hier voor het onweerprotocol.

Bellen bij H15
Luid bij het verlaten van de fairway op H15 vóór het water aan de linker- en rechterkant duidelijk de bel zodat de flight achter u het signaal krijgt te kunnen afslaan. En tegelijkertijd: als u op de afslagplaats staat: wacht met afslaan totdat de flight vóór u de bel heeft geluid.

Spel en speeltempo

Tempo
Speel in een vlot tempo en pas waar mogelijk de regels van ‘ready golf’ toe. Laat de flight achter u direct door als u naar een bal gaat zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van de flight om aansluiting te houden met de flight voor hen. Indien een flight een volledige hole afstand verliest en de flight achter hen ophoudt, behoren zij de flight achter hen door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight.

Starten op H10
Het is alleen toegestaan te starten op H10 na uitdrukkelijke toestemming van de caddiemaster dan wel, in afwezigheid van de caddiemaster, van het secretariaat.

Etiquette en dresscode

Kleding

In de baan wordt algemeen geaccepteerde golfkleding gedragen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
Voor dames:

 • een polo met kraag, eventueel mouwloos,
 • shorts iets boven de knie.

Voor heren:

 • polo met kraag, in de broek gedragen,
 • shorts op bermudalengte, iets boven de knie (geen kuitbroek).

Het dragen van spijkerbroeken is niet gewenst. In het clubhuis worden geen hoofddeksels of plastic slippers gedragen.

Roken

Golfclub Broekpolder is rookvrij. Op het gehele terrein mag niet gerookt worden, met uitzondering van de zijkant van het terras van het clubhuis. Roken in de baan is niet toegestaan.

Mobiele telefoons

Gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan buiten gehoorafstand van andere spelers/bezoekers. Noodsituaties daargelaten is elk gebruik van een mobiele telefoon in de baan niet toegestaan.

Spelen van de bal

Als een speler gaat slaan, zorgen de overige spelers dat zij niet te dichtbij staan, nooit verder naar voren, evenmin achter de speler en zeker niet in de lijn van de bal. Beweeg niet en praat niet. Op de green wordt niet op de lijn van de putt van de medespeler(s) gelopen. Wordt de vlaggenstok bewaakt, zorg dan dat er geen schaduw valt op de lijn van de putt van de speler, ook niet achter de hole; houd zowel de stok als de vlag vast en ga niet te dicht bij de hole staan (ter bescherming van de hole en omgeving).

 

Doorspelen en doorlaten

Het vlot doorspelen en op tijd doorlaten, is de beste manier om het tempo te handhaven en ergernissen te voorkomen. Spelers kunnen dit o.a. doen door:

 • een provisionele bal te spelen in geval er maar enige twijfel is of de eerst geslagen bal kan worden gevonden,
 • flink door te lopen,
 • al lopende de club te kiezen voor de volgende slag,
 • maximaal één oefenswing te maken,
 • de puttinglijn niet al te lang te bekijken,
 • de green onmiddellijk te verlaten nadat de hole is uitgespeeld,
 • de scorekaart pas in te vullen wanneer ruim afstand is genomen van de green,
 • de golfkar, trolley of tas zo te plaatsen, dat deze op weg naar de volgende tee direct kan worden meegenomen, zonder voor de green langs te hoeven lopen,
 • pas helpen met zoeken naar de bal van uw medespelers nadat de eigen bal is geslagen.

De speler dient echter altijd te wachten met slaan tot de flight vóór hem buiten bereik is. De speler die het eerst mag afslaan (de eer heeft) moet dit kunnen doen voordat een tegenstander of medespeler zijn bal (op)teet.

Ready Golf

De Rules of Golf zijn helder over de juiste volgorde van (af)slaan. Op de tee volgens de eer; daarbuiten degene die het verst van de hole is. Ready Golf verwijst naar een uit de V.S. afkomstige manier om het golfspel vlotter te laten verlopen. Kort samengevat betekent Ready Golf dat elke golfer in een groep speelt zodra hij klaar is. Op de tee betekent dat dat degene met de eer klaar moet zijn om als eerste af te slaan. Is hij dat niet, dan degene die wel klaar is. In de fairway betekent dat dat alle spelers vlot naar hun eigen bal gaan en zich voorbereiden op hun slag terwijl zij moeten wachten op andere spelers. Uiteraard alleen als dat veilig is. In het algemeen kan men dichtbij zijn bal komen, ook als spelers achter u nog moeten slaan. Ready Golf mag geen afbreuk doen aan uw pre shot routine. Het betekent slechts dat u de tijd  tussen de slagen beter benut. Ready Golf kan alleen gespeeld worden als een wedstrijdcommissie dat voorschrijft of als de hele groep daarover overeenstemming heeft. Als u in een grote groep speelt of in een trage groep, als uw groep voor oponthoud zorgt, dan is Ready Golf een goede optie.

Meer over Ready Golf.

Standing

Voorrang (standing) in de baan hebben:

 1. Deelnemers aan een officiële wedstrijd,
 2. Spelers die aan een door of namens het Bestuur of de NGF uitgeschreven wedstrijd meedoen.

Dit geldt ook als de partij die voor hen speelt en niet aan de wedstrijd meedoet geen afstand heeft verloren.

Tijdens wedstrijden

Voor degenen die niet aan een wedstrijd deelnemen geldt op wedstrijddagen dat een kwartier na de laatste start van de eerste tee mag worden afgeslagen. Niet-wedstrijddeelnemers, die door een wedstrijd worden ingehaald, moeten de baan onmiddellijk verlaten. Indien achter een wedstrijd wordt gespeeld mogen de wedstrijddeelnemers niet worden ingehaald, en dient ruim afstand te worden gehouden.

De aanwijzingen van de caddiemaster, de verantwoordelijke wedstrijdcommissie of de marshalls dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Dinsdagen

Damesleden hebben op dinsdagen standing uitsluitend bij deelname aan een door de Damescommissie georganiseerde wedstrijd.
Damesleden die niet deelnemen aan de wedstrijd hebben geen standing.

Donderdagen

Herenleden hebben op donderdagen standing uitsluitend bij deelname aan een door de Herencommissie georganiseerde wedstrijd.
Herenleden die niet deelnemen aan de wedstrijd hebben geen standing.

Geen voorrang (standing) in de baan hebben:

 1. Partijen die geen normale ronde spelen. Bijvoorbeeld partijen die niet op de eerste tee zijn begonnen, evenals partijen die een of meerdere holes overslaan,
 2. Tweeballen, ontstaan door splitsing van een vierbal of door het samen verder gaan van alleen rondgaande spelers, aangezien zo’n tweebal wordt geacht holes te hebben overgeslagen en dus geen normale ronde speelt.

Speciale groepen (bedrijfsdagen en wedstrijden van derden)
Voor speciale groepen kunnen ook op andere dagen starttijden gereserveerd zijn. Voor de deelnemers gelden dezelfde regels met betrekking tot de voorrang als tijdens een wedstrijd. Informatie over speciale groepen bij de caddiemaster, op het mededelingenbord en op de website.

Leden van Verdienste en Honorair Oud-Bestuursleden

Leden van Verdienste en Honorair Oud-Bestuursleden die geen lid meer zijn van Golfclub Broekpolder hebben het recht om vijf maal per jaar gratis te spelen. Zij mogen per keer maximaal twee personen introduceren tegen het introductietarief.