» Ontwikkelingen in de organisatie van de Broekpolder

Ontwikkelingen in de organisatie van de Broekpolder

door Aat Ledeboer

Inleiding

Onze golfclub maakt deel uit van het natuurgebied ‘De Broekpolder’, zoals u weet een oude polder waarin in de zestiger jaren havenslib is gestort waarna er bomen zijn geplant en het gebied vooral met rust is gelaten. Aan de randen hebben zich verschillende sportverenigingen gevestigd, waaronder 2 voetbalverenigingen, een hockeyvereniging, een tennisvereniging, een paardrijvereniging, veel verschillende watersportverenigingen en natuurlijk ook onze golfvereniging. In totaal zijn er liefst 23 verenigingen en organisaties actief met sport bezig, waarvan sommige op commerciële basis (Poldersport). Sinds 10 jaar is ook een burgerorganisatie actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Broekpolder, geheten “De Federatie Broekpolder”. Deze federatie werd in eerste instantie opgezet om te voorkomen dat de gemeente zou gaan bouwen in de Broekpolder en momenteel is de Federatie zelfs leidend in de ontwikkeling van de Broekpolder tot een groot recreatiegebied.

Recente ontwikkelingen

Ruim twee jaar geleden is de Federatie Broekpolder, in samenspraak met de gemeente Vlaardingen, een initiatief begonnen om een samenwerking tussen de verschillende partijen in de Broekpolder van de grond te krijgen: de Publiek Privaat Maatschappelijke Samenwerking (PPMS) Broekpolder. Dit samenwerkingsverband stoelt op 4 peilers:

– de 23 verenigingen
– de overheden (Gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer, de eigenaar van een groot deel van de gronden)
– de burgers (de Federatie Broekpolder)
– het geïnteresseerd bedrijfsleven (onder meer de Rabo bank en het Lentiz college).

De PPMS heeft tot doel om de attractiviteit van de Broekpolder te versterken, door samen op te trekken en te ondernemen, financieel voordeel te behalen (gezamenlijke inkoop), samen te werken aan zaken als veiligheid en marketing van het gebied en het realiseren van nieuwe voorzieningen. Hiertoe is voorgesteld om een “Parkmanagement” structuur op te zetten, dat grotendeels gefinancierd zal worden door de betrokken overheden – met name de gemeente Vlaardingen.

De partijen zullen gaan samenwerken in een Coöperatieve Vereniging Broekpolder, die begin 2017 zal worden opgericht. De vereniging heeft een dagelijks bestuur (DB) dat onder meer de parkmanager zal aansturen. De ALV, waarin alle partijen met één stem vertegenwoordigd zijn, zal het beleid van de vereniging bepalen en de voorgestelde activiteiten van het DB moeten bekrachtigen. De deelnemende verenigingen betalen ook een geringe bijdrage aan de CV, gebaseerd op ledental en draagkracht.

Betrokkenheid van de GC Broekpolder

Onze Golfclub is vanaf het begin van de PPMS intensief betrokken geweest bij het gehele proces, onder meer door samen met de verenigingen VLTC (tennis) en Natsec (kano) plaats te nemen in het Ontwikkelbestuur Broekpolder. Andere leden van dit bestuur waren 2 wethouders van de gemeente Vlaardingen en een vertegenwoordiger van Staatbosbeheer, de Federatie Broekpolder, de Rabobank en het Lentiz College. De vertegenwoordigers van de 3 verenigingen vertegenwoordigden in dit bestuur tevens de overige verenigingen in de Broekpolder, waarmee op regelmatige basis werd overlegd. Het plan is dat onze golfclub ook intensief betrokken zal blijven bij de samenwerking binnen de Coöperatieve Vereniging Broekpolder.

Wat zijn de voordelen voor de GC Broekpolder?

De Coöperatieve Vereniging Broekpolder is in eerste instantie een netwerkvereniging, waardoor korte lijnen ontstaan tussen de vereniging en vertegenwoordigers van overheden, de andere verenigingen, de Federatie Broekpolder en het geïnteresseerde bedrijfsleven. Het voordeel van een dergelijke netwerkstructuur moge duidelijk zijn. Bovendien kan worden gedacht aan gezamenlijke inkoop van faciliteiten zoals afvalverwerking, maar ook stroom of zonnepanelen. Hierbij zal de parkmanager een belangrijke rol kunnen spelen. Maar ook afstemming van de activiteiten van de verschillende organisaties, het creëren van een veilige Broekpolder en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten behoren tot de speerpunten van de CV. Hierbij kan ook aan ledenwerving worden gedacht door deel te nemen aan een Open Broekpolderdag. En zoals gezegd zou de Broekpolder nog aantrekkelijker gemaakt kunnen worden als natuur- en recreatiegebied. Een win-win situatie dus.

Aat Ledeboer
Baancommissie