Baangebruik, veiligheid en etiquette

Golfclub Broekpolder hecht aan stijl en prettige omgangsvormen en stelt het op prijs wanneer de volgende golf- en etiquetteregels in acht worden genomen.
Iedere speler wordt geacht deze regels te kennen.

Zorg voor de baan

Divots (plaggen) en pitchmarks
Leg een door u uitgeslagen plag – zowel op de fairway als in de rough − terug en trap deze aan. Dit geldt niet voor divots op de tee.
Repareer uw pitchmarks in de greens met een pitchfork. Het eveneens repareren van andermans divots of pitchmarks is een gewaardeerde handeling.

Bunkers
Hark onregelmatigheden van uzelf en van anderen na het spelen van de bal zorgvuldig aan. Stap de bunker aan de laagste zijde in en verlaat deze langs dezelfde weg om de randen te beschermen. Leg de hark terug in de bunker met de tanden van de hark in de speelrichting en de kromme steel op het gras buiten de bunker.

Ground under repair (GUR)
Loop alleen bij uiterste noodzaak over “Ground under repair” (GUR) en neem dan de kortste weg. Het spelen van de bal uit GUR is niet toegestaan. GUR wordt aangegeven met blauwe paaltjes of witte lijnen.

Tees
Maak geen oefenswing op de tee (maar daarbuiten). Een uitgeslagen plag op de tee wordt niet teruggelegd.

Golfkarren
Rijd niet met uw golfkar (buggy) of trolley over de greens, tussen de green en greenside bunkers en evenmin over de tee. Houd met golfkarren ruim afstand tot de greens.

Greens
Speel niet van een (winter)green, anders dan die welke in gebruik is op de hole die wordt gespeeld. In geval de bal op zo’n (winter)green ligt, dient deze buiten de (winter)green te worden gedropt, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal lag en niet dichter bij de hole (Regel 25-3).

Afval
Laat a.u.b. niets achter in de baan; bij elke hole staan afvalbakken.

Oefenen
Oefenen is uitsluitend toegestaan op de volgende plaatsen:
– de oefenhole (naast de driving range)
– de driving range
– de puttinggreen (oefengreen) (niet chippen en pitchen)
Ook op de greens van de oefenholes is men verplicht de pitchmarks te herstellen en op de oefenholes dient men zijn divots/plaggen terug te leggen.
Oefenen van het gras op de driving range is alleen toegestaan tussen de aangegeven markeringen.

Veiligheid

Baanpersoneel
Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht tot zij u doorzwaaien, ook op de driving range.

Onweer
Het is primair de verantwoordelijkheid van de spelers te besluiten om te stoppen met spelen in geval van dreigend onweer of ander extreem weer. Bij (dreigend) onweer of ander extreem weer wordt een ‘slow whoop’, een ononderbroken aanzwellend signaal gegeven. In die situatie bent u verplicht het spel onmiddellijk te onderbreken en zo snel mogelijk naar een schuilhut of een ander gebouw te gaan. De schuilhutten staan aangeven op de scorekaart. Laat voor de veiligheid van alle spelers stokken en trolleys in de baan staan ver van de schuilhut.
Het spel mag niet eerder hervat worden dan nadat hiertoe door middel van een langdurig ononderbroken signaal toestemming is gegeven.
Spelers dienen te allen tijde de instructies van de caddiemaster of dienstdoende marshall op te volgen.

Etiquette

Kleding
In de baan wordt algemeen geaccepteerde golfkleding gedragen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
Voor dames:
– een polo met kraag, eventueel mouwloos,
– shorts iets boven de knie.
Voor heren:
– polo met kraag, in de broek gedragen,
– shorts op bermudalengte, iets boven de knie (geen kuitbroek).
Het dragen van spijkerbroeken is niet gewenst. In het clubhuis worden geen hoofddeksels of plastic slippers gedragen.

Roken
Op het terras kan gerookt worden, echter niet in het clubhuis. Roken in de baan is toegestaan mits geen peuken worden achtergelaten, anders dan in de vuilnisbakken.

Mobiele telefoons
Gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan buiten gehoorafstand van andere spelers/bezoekers. Noodsituaties daargelaten is elk gebruik van een mobiele telefoon in de baan niet toegestaan.

Spelen van de bal
Als een speler gaat slaan, zorgen de overige spelers dat zij niet te dichtbij staan, nooit verder naar voren, evenmin achter de speler en zeker niet in de lijn van de bal. Beweeg niet en praat niet.
Op de green wordt niet op de lijn van de putt van de medespeler(s) gelopen. Wordt de vlaggenstok bewaakt, zorg dan dat er geen schaduw valt op de lijn van de putt van de speler, ook niet achter de hole; houd zowel de stok als de vlag vast en ga niet te dicht bij de hole staan (ter bescherming van de hole en omgeving).

Doorspelen en doorlaten
Het vlot doorspelen en op tijd doorlaten, is de beste manier om het tempo te handhaven en ergernissen te voorkomen.

Spelers kunnen dit o.a. doen door:
− een provisionele bal te spelen in geval er maar enige twijfel is of de eerst geslagen bal kan worden gevonden,
− flink door te lopen,
− al lopende de club te kiezen voor de volgende slag,
− maximaal één oefenswing te maken,
− de puttinglijn niet al te lang te bekijken,
− de green onmiddellijk te verlaten nadat de hole is uitgespeeld,
− de scorekaart pas in te vullen wanneer ruim afstand is genomen van de green,
− de golfkar, trolley of tas zo te plaatsen, dat deze op weg naar de volgende tee direct kan worden meegenomen, zonder voor de green langs te hoeven lopen,
− pas helpen met zoeken naar de bal van uw medespelers nadat de eigen bal is geslagen.

De speler dient echter altijd te wachten met slaan tot de flight vóór hem buiten bereik is.
De speler die het eerst mag afslaan (de eer heeft) moet dit kunnen doen voordat een tegenstander of medespeler zijn bal (op)teet.

Ready Golf
De Rules of Golf zijn helder over de juiste volgorde van (af)slaan. Op de tee volgens de eer; daarbuiten degene het verst van de hole is.
Ready Golf verwijst naar een uit de V.S. afkomstige manier om het golfspel vlotter te laten verlopen. Kort samengevat betekent Ready Golf dat elke golfer in een groep speelt zodra hij klaar is.
Op de tee betekent dat de speler met de eer klaar moet zijn om als eerste af te slaan. Is hij dat niet, dan degene die wel klaar is.
In de fairway betekent dat dat alle spelers vlot naar hun eigen bal gaan en zich voorbereiden op hun slag terwijl zij moeten wachten op andere spelers. Uiteraard alleen als dat veilig is. In het algemeen kan men dichtbij zijn bal komen, ook als spelers achter u nog moeten slaan.
Ready Golf mag geen afbreuk doen aan uw pre shot routine. Het betekent slechts dat u de tijd  tussen de slagen beter benut.
Ready Golf kan alleen gespeeld worden als een wedstrijdcommissie dat voorschrijft of als de hele groep daarover overeenstemming heeft.
Als u in en grote groep speelt of in een trage groep, als uw groep voor oponthoud zorgt, dan is Ready Golf een goede optie.
► Meer over Ready Golf.

Doorlaten
Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor hen.
Laat de achteropkomende partij door:
– zodra uw partij een afstand van een volle hole op de partij voor u heeft verloren,
– zodra uw partij langzamer blijkt te spelen dan de achteropkomende partij, ongeacht het aantal spelers (een flight bestaat maximaal uit 4 personen).

Standing

Voorrang (standing) in de baan hebben:
a. Deelnemers aan een officiële wedstrijd,
b. Spelers die aan een door of namens het Bestuur of de NGF uitgeschreven wedstrijd meedoen.
Dit geldt ook als de partij die voor hen speelt en niet aan de wedstrijd meedoet, geen afstand heeft verloren.

Tijdens wedstrijden
Voor degenen die niet aan een wedstrijd deelnemen geldt op wedstrijddagen dat een kwartier na de laatste start van de eerste tee mag worden afgeslagen. Niet-wedstrijddeelnemers, die door een wedstrijd worden ingehaald, moeten de baan onmiddellijk verlaten. Indien achter een wedstrijd wordt gespeeld mogen de wedstrijddeelnemers niet worden ingehaald, en dient ruim afstand te worden gehouden.

De aanwijzingen van de caddiemaster, de verantwoordelijke wedstrijdcommissie of de marshalls dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Dinsdagen
Damesleden hebben op dinsdagen standing van 10.00 uur tot 13.00 uur, echter alleen vanaf de eerste tee.
Bij een georganiseerde wedstrijd door de damescommissie hebben de deelneemsters standing totdat iedereen is gestart. Damesleden die niet deelnemen aan de wedstrijd hebben standing tot 13.00 uur vanaf de eerste tee.
Indien er op dinsdag geen wedstrijd wordt georganiseerd hebben de dames standing van 10.00 uur tot 13.00 uur uitsluitend van de eerste tee.

Donderdagen
Herenleden hebben op donderdagen standing van 11.00 uur tot 14.00 uur, echter alleen vanaf de eerste tee.
Bij een georganiseerde wedstrijd door de herencommissie hebben de deelnemers standing totdat iedereen is gestart. Herenleden die niet deelnemen aan de wedstrijd hebben standing tot 14.00 uur vanaf de eerste tee.
Indien er op donderdag geen wedstrijd wordt georganiseerd hebben de heren standing van 11.00 uur tot 14.00 uur uitsluitend van de eerste tee.

Geen voorrang (standing) in de baan hebben:
a. Partijen die geen normale ronde spelen. Bijvoorbeeld partijen die niet op de eerste tee zijn begonnen, evenals partijen die een of meerdere holes overslaan,
b. Tweeballen, ontstaan door splitsing van een vierbal of door het samen verder gaan van alleen rondgaande spelers, aangezien zo’n tweebal wordt geacht holes te hebben overgeslagen en dus geen normale ronde speelt.

Speciale groepen (bedrijfsdagen en wedstrijden van derden)
Voor speciale groepen kunnen ook op andere dagen starttijden gereserveerd zijn. Voor de deelnemers gelden dezelfde regels met betrekking tot de voorrang als tijdens een wedstrijd. Informatie over speciale groepen bij de caddiemaster, op het mededelingenbord en op de website.

Leden van Verdienste en Honorair Oud- Bestuursleden

Leden van Verdienste en Honorair Oud-bestuursleden die geen lid meer zijn van Golfclub Broekpolder hebben het recht om vijf maal per jaar gratis te spelen. Zij mogen per keer maximaal twee personen introduceren tegen het introductietarief.