» GC Broekpolder opnieuw GEO gecertificeerd

GC Broekpolder opnieuw GEO gecertificeerd

In april 2021 is onze golfclub opnieuw GEO gecertificeerd, nu voor een periode van 5 jaar. Het eerste certificaat werd door de NGF uitgereikt op 2 juni 2012 en de eerste verlenging werd in januari 2016 verkregen. Dit internationale certificaat wordt verstrekt aan golfclubs die hun baan en faciliteiten duurzaam onderhouden volgens richtlijnen van de Golf Environment Organization en wordt ondersteund door de NGF. Om gecertificeerd te worden moet de golfclub voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot:

1. het versterken van de flora en fauna in de baan
2. het terugdringen van het energieverbruik en het milieu vriendelijk opwekken van energie
3. het minimaliseren van het gebruik van pesticiden en andere chemicaliën
4. het verminderen van het water verbruik en het verantwoord afvoeren van water
5. het verantwoord verwerken van afval

Daarnaast wordt gekeken hoe de golfclub omgaat met de omgeving, de buren en hoe de leden worden betrokken bij al deze zaken. Volgens degenen die de beoordeling hebben uitgevoerd, hebben we op alle punten zeer goed gescoord. Hierbij een overzicht wat er werd bereikt in de afgelopen 4 jaar op de verschillende deelgebieden.

Flora & Fauna
Op advies van verschillende ecologen, onder meer van Natuurmonumenten, onze buren in de Vlietlanden, werden op een aantal plaatsen langs bosranden en elders stroken met wilde bloemen ingezaaid. Naast het feit dat we elk jaar weer kunnen genieten van de bloemenpracht, trekken de bloemen allerlei insecten aan die zo weer bijdragen aan de versterking van de natuur. Voor insecten zijn onze fairways immers een soort woestijnen, zoals een van de ecologen ons vertelde. Met het plaatsen van houtrillen, het om & om knotten van wilgen, het slechts gedeeltelijk maaien van het riet en het planten van lokaal voorkomende struiken – sleedoorn, meidoorn, rode kornoelje en Gelderse roos – werd doorgegaan.

Op het drijvende eilandje in de vijver bij hole 13 werd de afgelopen 2 jaar door visdiefjes gebroed. Voor de natuurlijke bestrijding van engerlingen werden spreeuwenkasten opgehangen en voor de bestrijding van de eikenprocessierups extra mezenkastjes rond de eiken waar de rupsen zich ophouden. In het kader van GEO werden, samen met externe expertgroepen, inventarisaties uitgevoerd van de totale flora en fauna in de baan – vogels, zoogdieren, insecten amfibieën – ten einde op termijn de invloed van goed beheer vast te kunnen stellen. De visstand in onze vijvers wordt gecontroleerd en beheerd door een lokale vissersgroep. Zo werden schubkarpers, die de grond in de vijvers te sterk omwoelen, vervangen door graskarpers en spiegelkarpers. Witvis, zoals voorn en stekelbaars, werd uitgezet, ook als voer voor de vele watervogels. Verder werken we samen met de Stichting BeeSerious aan een speciaal kweekprogramma van bijenvolken die bestand zijn tegen de Varroamijt.

Energieverbruik
Na in de eerste periode vooral aandacht te hebben gegeven aan een verbetering van de isolatie van het clubhuis, hetgeen reeds een aanzienlijke reductie van het energieverbruik te zien gaf, werden in de tweede periode 3 van de 4 propaangas gestookte CV installaties in het clubhuis vervangen door 3 lucht/warmtepompen. Zoals te verwachten ging het gasverbruik met circa 80% omlaag, terwijl het elektriciteitsverbruik met circa 40% omhoog ging. Ook werd in eigen beheer reeds een deel van de greenkeepersloods geïsoleerd. Waar mogelijk worden met diesel aangedreven machines en karren vervangen door elektrische varianten en wordt natuurlijk milieuvriendelijke dieselolie gebruikt.

Gebruik van pesticiden en meststoffen
Sinds 2020 worden alleen biologische bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt voornamelijk organische bemesting toegepast. Dat Jeroen van Eijk en zijn greenkeepers er toch in slagen om de greens en fairways het hele jaar goed bespeelbaar te houden, is dan ook een enorme prestatie. Doordat na de baanrenovatie de greens beter zullen zijn opgebouwd en betere grassoorten zullen worden gebruikt, is te verwachten dat de kwaliteit van de baan in de komende jaren verder omhoog zal gaan.

Waterverbruik en afvoer
De afgelopen periode werden samen met het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Vlaardingen metingen gedaan om de kwaliteit van het oppervlakte water te bepalen. Hieruit bleek dat, door prudent beheer over de afgelopen jaren, de kwaliteit van het oppervlakte water zodanig was verbeterd dat we buiten de waterzuiveringsinstallatie om in de Broekpolder mogen lozen. Sinds 2019 levert ons dat een jaarlijkse besparing van € 75.000 op!
Voor het besproeien van de greens en de tee-boxen wordt gebruik gemaakt van water uit de naastgelegen Vlietlanden. Dit water wordt ook gebruikt voor het schoonmaken van de machines, zodat het gebruik van leidingwater zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit spoelwater wordt via een olie- en vetafscheidingsput afgevoerd naar het riool. Uiteraard is de waterafvoer van de keuken ook voorzien van een vetafscheider.

Afvalverwerking
Waar mogelijk wordt afval gescheiden ingeleverd en het kartonafval wordt samengeperst met een hydraulische pers. Tijdens de Broekpolder Open van 2019 werden 400 door Evides gesponsorde waterbekers verstrekt aan de deelnemers. Dit leverde een besparing op van liefst 4500 plastic waterflesjes, zoals gebruikt tijdens het International Open van de Pro Golf Tour 2018.

Mens en samenleving
Veel aandacht was er ook voor het verstevigen van de relatie met organisaties in de omgeving. Zo bestaat er een intensief contact met de Federatie Broekpolder, de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap Delfland. Ook met Natuurmonumenten, onze buren in de Vlietlanden, hebben we regelmatig contact over de ecologie in de baan. De eerder genoemde inventarisaties van de flora en fauna worden uitgevoerd in samenwerking met de Werkgroep Waterweg Noord van de KNNV en Zoogdierengroep Zuid Holland. Verder leveren we gras aan de Floating Farm in Rotterdam, de eerste drijvende boerderij ter wereld. Door middel van een wisselende expositie over de natuur in de baan in een vitrinekast in het clubhuis worden ook de eigen leden meer betrokken bij de natuur in de baan. Daarnaast doen we mee aan de jaarlijkse vogeltelling onder auspiciën van de NGF, is er een voor alle leden toegankelijke Flora & Fauna website. Ook verschijnen er regelmatig stukjes in de Nieuwsbrief over hetgeen er in de baan op het gebied van de natuur te beleven is.

Hoe nu verder?
Een belangrijk onderdeel van de GEO certificatie is het voorstellen van activiteiten voor de komende 5 jaar. Centraal hierin staat dat we ook tijdens de baanrenovatie steeds aandacht zullen blijven geven aan het behoud van de natuurwaarden in de baan. Hierbij zullen we uiteraard de greenkeepers, maar ook de leden intensief betrekken. Daarnaast willen we onze koolstofvoetprent verder proberen te reduceren. Daarbij denken we aan het plaatsen van zonnepanelen op de greenkeepersloods. De elektrische infrastructuur is daarvoor intussen al aangelegd en verbeterd. Ook worden plannen ontwikkeld om, na de verdere isolatie van de greenkeepersloods, de daar nog aanwezige propaangas CV te vervangen door een lucht/warmtepomp. Ook de vervanging van de laatste propaangas CV in het clubhuis door een lucht/warmte pomp staat op ons lijstje. In al deze gevallen zullen we gebruik maken van subsidieregelingen voor milieuvriendelijke vormen van energieopwekking, zodat de terugverdientijd van de investeringen verantwoord is. Zo is het GEO certificaat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de kas. Een win-win situatie.

De Flora en Fauna Commissie heeft altijd behoefte aan leden die hun kennis en kunde voor de club en de baan willen inzetten. Heeft u daarom, na het lezen van dit bericht, vragen of opmerkingen of wilt u zich inzetten voor natuur en milieu in onze mooie golfbaan, stuur dan een mail naar aat.ledeboer@hetnet.nl.

De Flora & Fauna Commissie

Broekpolder GEO Certificate 2021