» Bestuurssamenstelling en voorstel tot wijziging

Bestuurssamenstelling en voorstel tot wijziging

Hierbij brengen wij u op de hoogte van een aantal lopende zaken:

• Eline Balhuizen heeft aangegeven, dat zij in verband met haar drukke werkzaamheden haar taken neer zal leggen. Zij zal aftreden bij de ALV in november 2021. Olivier Rupke wordt voorgedragen om haar functie over te nemen. Olivier heeft zich de laatste jaren als lid van de mediacommissie toegelegd op de ontwikkeling en verdere professionalisering van de website en tweewekelijkse nieuwsbrief.

• Henk Spoon zal op de eerstvolgende ALV worden voorgedragen als Baancommissaris om Paul Roszbach op te volgen. Paul Roszbach is niet herkiesbaar vanwege de statutaire termijn van 6 jaar.

• Henk Spoon zal tot die tijd meelopen om zich de problematiek van de baanrenovatie en baancommissie eigen te maken, om een soepele overgang mogelijk te maken. Mede hierdoor én mede gezien het aftreden van Eline Balhuizen, rapporterend aan het Bestuur, zal Henk de contactpersoon zijn voor de communicatie van de baanrenovatie naar de leden. Hiermede wordt Paul Roszbach ontlast, zodat Paul zich volledig kan toeleggen op het in goede banen leiden van de baanrenovatie.